We promote singing in a choir as a lifestyle
  • Language / язык

II Międzydiecezjalny Konkurs Muzyki Chóralnej ,,VOX DOMINI"

Starting date2024-06-22
Ending date2024-06-22
Submission deadline2024-06-08
Country, CityPoland, Barnimie
Event locationkościół parafialny NSPJ
AddressDroga bez nazwy
WWWhttp://
Entered 2024-03-17 by Adam Wasieczko
Description

REGULAMIN
II MIEDZYDIECEZJALNEGO KONKURSU MUZYKI CHÓRALNEJ
,,VOX DOMINI”
Barnimie, 22 czerwca 2024 rok
 
1. ORGANIZATOR:
Proboszcz parafii rzymsko-katolickiej pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Barnimiu oraz Burmistrz Drawna
2. CELE KONKURSU:
- prezentacja dorobku artystycznego chórów parafialnych
- pobudzanie zainteresowania muzyką chóralną
- popularyzacja wartościowych artystycznie pieśni i utworów chóralnych
- konfrontacja osiągnięć, wymiana doświadczeń
- doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych
- promocja gminy Drawno i regionu
3. TERMIN, MIEJSCE I FORMA KONKURSU:
- 22 czerwca 2024 r. (sobota)
- kościół parafialny pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Barnimiu
- Konkurs odbywa się w formule stacjonarnej (na żywo).
 
 
4. ADRESACI:
Konkurs adresowany jest wyłącznie do:
- chórów parafialnych
- zespołów wokalnych (do 12 osób)
- chórów jednorodnych
- chórów mieszanych
- chórów senioralnych (55+)
- chórów dziecięcych
- chórów młodzieżowych
5. WARUNKI ZGŁOSZENIA:
- W konkursie mogą brać udział amatorskie chóry, które zgłoszą swój udział na karcie zgłoszenia do 8 czerwca 2024 r.
- Zgłoszenie powinno zawierać tytuły utworów, które wykonane zostaną podczas konkursu.
- Zgłoszenie powinno ponadto zawierać krótką historię chóru (patrz karta zgłoszenia) oraz zdjęcie chóru.
- Karty zgłoszenia wraz z załącznikami prosimy przesyłać na adres elektroniczny dyrektora organizacyjnego: awskiba25@interia.pl
lub dyrektora artystycznego: michal-baryton@wp.pl
- Po weryfikacji zgłoszenia z zapisami regulaminu, w przypadku braku uwag
i przeciwskazań uczestnik automatycznie zostaje zakwalifikowany do Konkursu.
6. WARUNKI UCZESTNICTWA:
- przesłanie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej na adres: awskiba25@interia.pl lub michal-baryton@wp.pl w terminie do 8 czerwca 2024 roku.
- wniesienie opłaty akredytacyjnej w wysokości 300 zł na konto: 05 8359 0005 0027 8757 3000 0001 z dopiskiem: opłata akredytacyjna za VOX DOMINI
- Utwory podane w karcie zgłoszenia są programem obowiązującym i nie mogą ulec zmianie.
7. REPERTUAR I ZASADY KONKURSU:
- Prezentacja chórów odbywa się na żywo.
- Czas prezentacji: max.15 min.
- Program konkursowy powinien zawierać pieśni lub utwory chóralne (polskie
i obcojęzyczne).
- Program konkursowy powinien zawierać minimum 3 utwory, w tym 2 a cappella. Dopuszcza się wykonanie 1 utworu z akompaniamentem instrumentalnym.
- Ogłoszenie wyników nastąpi 22 czerwca 2024 roku po mszy świętej.
8. KOMISJA KONKURSOWA
- Skład Jury podany będzie do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem konkursu.
- Jury będzie oceniało intonację, interpretacje, emisję głosu, dykcję, dobór repertuaru, stopień trudności utworów, walory brzmieniowe oraz ogólny wyraz artystyczny.
- Jury przyzna za cały program maksymalnie 100 punktów.
PUNKTACJA
ZŁOTE PASMO 90 - 100 pkt.
SREBRNE PASMO 75 – 89,9 pkt.
BRĄZOWE PASMO 60 – 74,9 pkt.
- Oceny Jury są tajne.
- Decyzje jury są ostateczne.
9. NAGRODY
- GRAND PRIX dla najlepszego chóru biorącego udział w konkursie.
- Uczestnikom konkursu przyznane zostaną złote, srebrne lub brązowe pasma
wg kryteriów podanych w pkt 8 regulaminu.
- Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i puchary lub nagrody rzeczowe.
- Jury może przyznać dodatkowe wyróżnienia i nagrody specjalne.
- Jury ma prawo do innego podziału nagród, niż przewidziany w regulaminie.
- Nagrody i dyplomy zostaną wręczone po zakończeniu mszy świętej.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- Organizatorzy konkursu nie mogą uczestniczyć w zmaganiach konkursowych.
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Konkursu.
- Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne ze zgodą na udostępnianie wizerunku chóru w internecie i innych mediach.
- Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
- Organizatorzy mogą pomóc w zakresie rezerwacji miejsc noclegowych.
 
Informacji na temat Konkursu udzielają:
Organizatorzy:
Ks. Wojciech Kozub – proboszcz parafii, tel. 602 678 009
Adam Wasieczko – dyrektor organizacyjny, tel. 535 533 183
Dyrektor Artystyczny:
Michał Rajewski, tel. 663 802 034
 
 

Location
Pliki do pobrania:

Comments

Choralnet.org · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · projektowanie stron www · hosting: niebieski.net ·