We promote singing in a choir as a lifestyle
  • Language / язык

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralno-Pasyjnej w Szczecinie

International Passion and Sacred Music Festival in Szczecin

Starting date2023-03-31
Ending date2023-04-02
Submission deadline2023-03-01
Country, CityPoland, Szczecin
Event locationKościół pw. Miłosierdzia Bożego
Addressul. Przyjaciół Żołnierza 45
WWWhttps://pasyjny.pl
Entered 2023-02-09 by Iwona Wiśniewska - Salamon
Description

REGULAMIN
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralno-Pasyjnej w Szczecinie 2023 r. 
 
1. ORGANIZATORZY 
Fundacja Morze Kultury 

2. WSPÓŁORGANIZATORZY 

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Szczecinie 

Parafia pw. św. Mikołaja Biskupa w Szczecinie
Kościół św. Wojciecha w Szczecinie
Bazylika Archikatedralna św. Jakuba
Muzeum Narodowe w Szczecinie
Szkoła Podstawowa nr 35 w Szczecinie 


3. PATRONAT HONOROWY 
Prezydent Miasta Szczecina – Piotr Krzystek
Arcybiskup Metropolita Szczecińsko-Kamieński – Andrzej Dzięga 


4. PATRONAT MEDIALNY 
TVP3 Szczecin 


5. ZARZĄD 
Dyrektor artystyczny festiwalu – prof. dr hab. Iwona Wiśniewska-Salamon 


6. CELE FESTIWALU 
– propagowanie i upowszechnianie sakralnej muzyki chóralnej
– konsolidacja środowiska chóralnego
– dzielenie się doświadczeniami muzycznymi
– podnoszenie poziomu kultury muzycznej
– promocja Miasta Szczecina
– promocja Województwa Zachodniopomorskiego


7. FESTIWAL MA FORMĘ KONKURSU 
Odbędzie się w dniach 31.03.-02.04.2023r w Szczecinie.


8. W FESTIWALU MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ: 

Zespoły amatorskie (nie dotyczy dyrygentów) z Polski i z zagranicy. 


9. MIEJSCE 
– przesłuchania konkursowe odbędą się w  Kościele pw. Miłosierdzia Bożego przy ul. Przyjaciół Żołnierza 45 w Szczecinie
– ogłoszenie wyników i Koncert Finałowy odbędzie się w Bazylice Archikatedralnej św. Jakuba przy ul. Wyszyńskiego 19 w Szczecinie 
– koncerty festiwalowe i towarzyszące odbędą się m.in.w kościołach i muzeach Szczecina i miastach województwa zachodniopomorskiego. 


10. ZESPOŁY WYSTĘPUJĄ W KATEGORIACH: 

a) Chóry Mieszane (powyżej 24 osób)
b) Chóry Kameralne (poniżej 24 osób
c) Chóry Jednorodne (męskie, żeńskie)
d) Chóry Dziecięco-Młodzieżowe
e) Chóry Senioralne


11. DOPUSZCZALNY JEST WYSTĘP CHÓRU W MAKSYMALNIE 3 KATEGORIACH. 


12. WYSTĘP ZESPOŁU POWINIEN SKŁADAĆ SIĘ Z 3-4 UTWORÓW 

(czas trwania maksimum 15 minut wraz z wejściem i zejściem ze sceny). 


13. CHÓRY: 

We wszystkich kategoriach chóry i zespoły przygotowują program A’ CAPPELLA składający się z 4 UTWORÓW O TEMATYCE SAKRALNEJ  – wskazane, aby zawierał:
–  1 utwór o tematyce pasyjnej (dobrowolnie – honorowany nagrodą)
– utwór o tematyce sakralnej polskiego kompozytora – honorowany nagrodą (niekoniecznie w języku polskim)
– we wszystkich kategoriach dopuszcza się wykonanie 1 utworu z akompaniamentem (w kategorii chórów senioralnych max. 2)*
*NIE DOPUSZCZA SIĘ WYKONANIA UTWORÓW Z PODKŁADEM


14. JURY 
a) prezentacje chórów będzie oceniało międzynarodowe jury złożone z doświadczonych chórmistrzów
b) szczegółowej ocenie podlegać będzie emisja głosu (intonacja, dykcja, spoistość barwowa) oraz interpretacja i wyraz artystyczny
c) postanowienia jury są ostateczne i niepodważalne 


15. NAGRODY 

a)
I miejsce „Złote Pasmo” – 90 do 99 punktów
II miejsce „Srebrne Pasmo” – 80 do 89 punktów
III miejsce „Brązowe Pasmo” – 70 do 79 punktów 

b) Przewidziana jest nagroda GRAND PRIX dla najlepszego zespołu wyłonionego ze wszystkich kategorii. 
Grand Prix jest nagrodą finansową, a jej wysokość zależna jest od środków pozyskanych przez organizatora.
Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującym w Polsce przepisami prawa podatkowego, co oznacza, iż nagroda pieniężna zostanie wydana na rzecz laureata po wcześniejszym przekazaniu Organizatorowi wszystkich potrzebnych danych, wymaganych do uregulowania kwestii, zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt.2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości 10 % wartości nagrody. 

c) W każdej kategorii przyznawane jest:
– I miejsce (Złote Pasmo) uhonorowane Statuetką „Złote Pasmo” Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralno-Pasyjnej w Szczecinie
– II miejsce (Srebrne Pasmo) i III miejsce (Brązowe Pasmo) uhonorowane dyplomami i nagrodami rzeczowymi

d) Ufundowane są również nagrody specjalne:
– za najlepiej wykonany utwór o tematyce sakralnej
– za najlepiej wykonany utwór o tematyce pasyjnej
– za najlepiej wykonany utwór polskiego kompozytora
– dla najlepszego chóru zagranicznego
– dla najlepszego dyrygenta festiwalu 


16. WSZYSCY UCZESTNICY SĄ ZOBLIGOWANI DO UDZIAŁU W KONCERCIE FINAŁOWYM.  


17. WAŻNE INFORMACJE:  

a) podstawą uczestnictwa zespołu w Festiwalu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line na stronie festiwalu  wraz z przesłaniem kopii potwierdzenia przelewu – wpłaty na cele statutowe fundacji – na podane konto bankowe.
b) wpłata na cele statutowe wynosi 500 zł (lub równowartość 110 EUR dla chórów z zagranicy ) za jedną kategorię konkursową LUB 450 zł zespoły kameralne (lub równowartość 100 EUR dla chórów z zagranicy).
c) zespoły występujące w kilku kategoriach są zobowiązane do uiszczenia wpłaty na cele statutowe fundacji za udział w każdej kategorii (500 zł lub 450 zł zespoły kameralne oraz dziecięco – młodzieżowe i senioralne do 24 osób ) x liczba wybranych kategorii konkursowych (max.3 = kwota wpłaty)

Konto bankowe fundacji: 
Nazwa odbiorcy: Fundacja Morze Kultury
Nazwa banku: mBank
Numer rachunku: 28 1140 2004 0000 3002 7693 0106
Tytuł przelewu: Wpłata na cele statutowe fundacji + nazwa zgłaszanego zespołu  
d) Wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa, na adres: fundacja@morzekultury.pl, należy przesłać poniższe materiały :
– kopię/skan nut utworów zgłoszonych do konkursu
– zdjęcie zespołu w formie elektronicznej
– notatkę informacyjną o zespole
– wybrane kategorie konkursowe (max.3)
– kopię potwierdzenia przelewu – wpłaty na cele statutowe fundacji

e) zgłoszenia przyjmowane są do dnia: 01.03.2023r,
f) organizatorzy nie przewidują zwrotu wpłaty na cele statutowe zespołom zakwalifikowanym do Festiwalu, które podjęły decyzję o rezygnacji
g) za koszty transportu, zakwaterowania i wyżywienia jest odpowiedzialny zespół, ale organizator pomaga w organizacji i rezerwacji hoteli, biletów lotniczych oraz transferów z i na lotnisko. 


18. DODATKOWE INFORMACJE 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu Festiwalu, w szczególności polegającej na zmianie godziny danego wystąpienia, zmianie osoby prowadzącej, jak również do odwołania Festiwalu.
W przypadku odwołania Festiwalu uiszczona wpłata lub jej część zostaną zwrócone. 

W sytuacjach niezależnych od organizatora festiwalu, dopuszcza się możliwość przesłuchań online lub przesłania przez uczestnika festiwalu nagrań środkami komunikacji elektronicznej.  

O ile jest to niezbędne ze względu na charakter Festiwalu odbywającego się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, Organizator w procesie Zgłoszenia przekazuje informację o ewentualnych dodatkowych wymaganiach technicznych niezbędnych do wzięcia udziału w Festiwalu. 

Organizator Festiwalu odbywającego się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej nie ponosi odpowiedzialności za:
-problemy telekomunikacyjne wywołane działaniami lub zaniechaniami osób trzecich,
-niedziałanie albo wadliwe działanie wykorzystywanego przez uczestnika Festiwalu oprogramowania firm trzecich, w tym działanie wirusów komputerowych,
-niewłaściwą konfigurację sprzętu wykorzystywanego przez uczestnika Festiwalu w celu wzięcia udziału,
-wady sprzętu komputerowego uczestnika Festiwalu,
-brak lub przerwy w dostępie do Internetu 
– nieprawidłową obsługę aplikacji przez uczestnika Festiwalu,
– innymi okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające uczestnictwo w Festiwalu niespowodowane działaniami lub zaniechaniami Organizatora. 


19. NAGRANIA

Pliki wideo mogą być nagrywane przy użyciu zarówno amatorskich jak i profesjonalnych urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku z zachowaniem minimum technicznego:

– Minimalna rozdzielczość wideo: 854×480 pikseli, optymalna rozdzielczość: 1280×720 pikseli
– Współczynnik proporcji obrazu: 16:9, pozioma orientacja obrazu
– Format pliku: AVI, MOV, MP4, WMV
– Pliki wideo można przesyłać elektronicznie na adres fundacja@morzekultury.pl, a także tradycyjnie – przez wysłanie nośnika (płyta CD, DVD lub pendrive) na adres: FUNDACJA MORZE KULTURY, ul. Syrokomli 7, 71-145 Szczecin
– Maksymalny rozmiar pliku wideo nie może przekraczać 1GB.
– Plik wideo musi być zintegrowany z dźwiękiem. Nie jest dopuszczalne przesłanie pliku wideo i pliku dźwiękowego osobno.
– Niedopuszczalne są jakiekolwiek korekty nagrania jak montaż, edycja obrazu czy dźwięku, zamiana podkładu dźwiękowego, jakakolwiek ingerencja cyfrowa w nagranie. Tego typu pliki będą automatycznie dyskwalifikowane.
– Nagrania wideo powinny być wykonane starannie, dźwięk powinien być wyraźnie słyszalny bez trzasków, szumów, zbędnych elementów jak poboczne rozmowy, nakładające się podkłady muzyczne, pozbawione błędów i zniekształceń spowodowanych niedbałym nagraniem.
– Nagrania wideo, które nie będą spełniały powyższych wymagań zostaną zdyskwalifikowane

Formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe informacje zanjdują sie na stronie https://pasyjny.pl

Location

Comments

Choralnet.org · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · projektowanie stron www · hosting: niebieski.net ·