We promote singing in a choir as a lifestyle
  • Language / язык

Chór Mieszany KLASTER - KLASTER

Mixed Choir CLUSTER

CountryPoland
CityZabrze
Zip code41-800
AddressRoosevelta 40
Phone number507075679
Skype
WWWhttp://klaster.org
Email
Choir typechór mieszany
Age Groupdorośli
Exists since2017
Languages of communication English, German, Polish, Russian, Ukrainian,
Entered 2017-02-12
Updated 2021-05-05
Moderator Justyna Dziuma
Professionalno
Conductor
Łukasz Łoboda

Days and hours of choir repetitions
Czwartki od 18:30 do 21:00, Zabrze, ul. Roosevelta 40
Description
Polish
English
Russian
Obecnie skład chóru to osoby różnych zawodów i studenci różnych kierunków, które już kiedyś śpiewały w chórach lub mające przygotowanie muzyczne. Jest nas ponad dwudziestka, ale dążymy do osiągnięcia około 40-osobowego składu wykonującego zróżnicowany repertuar na wysokim poziomie. Dlatego mamy jeszcze wiele wolnych miejsc, szczególnie wśród panów ;)
Ponieważ jest to chór dla zapracowanych i próby są tylko raz w tygodniu, w dużej mierze opieramy działalność na samodzielnej pracy chórzystów: przed próbą są wysyłane mailem nuty oraz samouczki głosowe do przygotowania w domu i na próby przychodzimy wstępnie przygotowani. Wprowadza to zupełnie inną jakość pracy na próbach w porównaniu do czytania utworów na próbach i jak do tej pory działa bardzo dobrze, ku zachwytowi i chórzystów, i dyrygenta!
At present, our 25-people choir is composed of people from different professions and students of various disciplines who have already choral experience. We are aiming to reach around 40 people performing a variety of high quality repertoire. Therefore, we still have many free places, especially among gentlemen;)
Since it is a choir for busy people and rehearsals are only once a week, we mostly rely on independent choral work: voice tutorials for home preparation are sent by e-mail before the rehearsals and we come prepared for rehearsals. It introduces a completely different quality of work on rehearsals compared to reading sheets on rehearsals and so far has performed very well, to the delight either chorus, or conductor!
In the first artistic season, the choir prepared a sacred program, with which he performed twice in Zabrze and in Ruda Śląska, as well as a folk and entertainment repertoire presented to the public at a concert at Industriada in Szyb Maciej.
The choir has participated in their first international projects - in June 2017 he hosted the chorus from Moldova and participated in a joined concert organized for this event.
KLASTER also participated in the project "Treasures of Music: Armenia" organized by Chórtownia portal - it has recorded Armenian pieces that will be on the CD album under the same title.
В настоящее время хор состоит из людей из разных профессий и студентов различных дисциплин, которые уже имеют хороший опыт. Мы хотим вырасти до 40 человек, которые будут исполнять репертуар высокого качества. Поэтому у нас еще много свободных мест, особенно среди джентльменов;)Поскольку это хор для занятых людей и репетиции проводятся раз в неделю, мы в основном полагаемся на самостоятельную хоровую работу: голосовые пособия для подготовки к дому отправляются по электронной почте до репетиций, и мы готовимся к репетициям дома. это вводит совершенно другое качество работы на репетициях по сравнению с чтением листов на репетициях и до сих пор очень хорошо работаеы, к радости либо хору, либо проводнику!В первый художественный сезон хор подготовил священную программу, а также народно-развлекательный репертуар.Хор участвовал в своих первых международных проектах - в июне 2017 года он принял хор из Молдовы и принял участие в объединенном концерте, организованном для этого мероприятия.KLASTER также участвует в проекте «Сокровища музыки: Армения», организованном порталом Chórtownia - в нем записаны армянские пьесы, которые будут на CD-альбоме под тем же названием.
Successes
W pierwszym sezonie artystycznym, który trwał od połowy listopada, chór przygotował program sakralny, z którym wystąpił dwukrotnie w Zabrzu i w Rudzie Śląskiej oraz repertuar ludowo-rozrywkowy zaprezentowany publiczności na koncercie podczas Industriady w Szybie Maciej.
Zespół ma już na koncie pierwsze projekty międzynarodowe - w czerwcu 2017 przyjmował chór Rapsodia z Mołdawii i uczestniczył we wspólnym koncercie zorganizowanym na tę okoliczność, do udziału w którym zaprosił również chór Risonanza Continua.
KLASTER wziął również udział w projekcie "Treasures of Music: Armenia" organizowanym przez Chórtownię - w ramach projektu opracował i nagrał utwory ormiańskie, które znajdą się na płycie pod tym samym tytułem.Members

To view all Chórtownia resources or add your entries, you must be logged. If you do not have an account yet - sign up!Location

Comments

Choralnet.org · Festivals in Russia · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · projektowanie stron www · hosting: niebieski.net ·